Kategórie

Výrobcovia

PayPal Verified

PayPal Logo

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode FotoTechnika.EU

1. Všeobecné ustanovenia a rozsah platnosti

1.1 Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:

predávajúci - Roman Tulis - FOTECH, ďalej len prevádzkovateľ FotoTechnika.EU

So sídlom: A.Sládkoviča 2099/9, Nové Mesto nad Váhom

IČO: 41 379 322 , DIČ: 1040681092 , IČ DPH: SK1040681092

Zapísaná v živnostenskom registri Nové Mesto nad Váhom

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu FotoTechnika.EU

kupujúci - spotrebiteľ - spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.


1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru, alebo služieb objednaných cez elektronický (on-line ) obchod FotoTechnika.EU (ďalej aj elektronický obchod)

1.3 Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb cez elektronický obchod FotoTechnika.EU

1.5 Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci (odberateľ, zákazník) súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

 

2. Ceny a platobné podmienky

2.1 Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v mene EURO (resp. v prípade potreby voliteľne v mene Česká koruna).

• Ceny uvedené pri tovare sú končené. Sme platcami DPH

• Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny SKK voči EUR, USD, alebo CZK.

Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka.

2.3 Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.

2.4 V prípade objednávky v súhrnnej hodnote nad 1000 EUR nebude k cene tovaru účtované balné ani prepravné, ak nie je pri príslušnom tovare (službe) výslovne uvedené inak. Avšak pri takejto objednávke môe byť vyžadovaná úhrada za objednávku vopred.
Platí len pri objednávkach dopravovaných na území Slovenskej republiky.

2.5 Platby sa vykonávajú v mene Euro, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

• Platba pri dodávke na dobierku. Pri tomto spôsobe platby uhrádza kupujúci (zákazník) tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.

• Platba pri osobnom prevzatí. Pri tomto spôsobe platby uhrádza kupujúci (zákazník) platbu vopred na účet obchodu a tovar bude dňom úhrady platby rezervovaný po dobu 10 pracovných dní.

• Platba vopred. Pri tomto spôsobe platby dostáva zákazník tovar až po uhradení faktúry, alebo zloženky. Tovar bude odoslaný na adresu kupujúceho bezodkladne po prijatí platby na účet obchodu. Tovar je pre objednávku rezervovaný počas 5 pracovných dní pre úhradu, po uhradení je rezervovaný počas nasledujúcich 10 pracovných dní. 

2.6 Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému FotoTechnika.EU.
Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.

 

3. Dodávka tovaru

3.1 Objednávka odoslaná kupujúcim sa považuje za záväznú od momentu jej obdržania predávajúcim.
Kupujúci obdrží potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol ako kontaktný email. Na túto emailovú adresu kupujúci obrdží taktiež všetky ostatné informácie týkajúce sa jeho objednávky. Objednávka sa stáva záväznou aj keď  kupujúcemu nepríde email, avšak objednávka bude zapísaná do databázy internetového obchodu.

3.2 Dodacia lehota na objednaný tovar je cca 5 pracovných dní a začína plynúť od termínu doručenia potvrdenia objednávky (bod 3.1), resp. do 14 dní od uhradenia faktúry (zloženky) pri platbe vopred, nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené inak. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, kupujúcemu bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky.
Zároveň má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

3.3 Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži.

3.4 Ak požadovaný tovar nie je v momente obdržania objednávky na sklade a hrozí, že termín dodania podľa bodu 3.2 nebude možné z tohto dôvodu dodržať, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a navrhnúť mu náhradný termín dodávky.

3.5 Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

3.6 Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke.

3.7 Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

3.8 Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom. Faktúra bude obsahovať zvlášť položku Poštovné.

3.9 Doprava tovaru kupujúcemu je zabezpečovaná prostredníctvom Slovenskej pošty (dobierka, EMS), alebo prepravnou ci špedičnou službou (kuriérom), ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.

3.10. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané.

3.11. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad.
Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku.

3.12. Reexport predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner predávajúceho sa zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu.

3.13. Pre tovar, ktorý v čase objednávky nie je skladom alebo je nutné ho objednať od dodávateľa, bude v objednávka otvorená 30 dní. Po tomto čase bude zákazník upozornený, že môže dôjsť k stornu objednávky, nakoľko zo strany dodávateľa sa čas dodanie predĺžil.

 

4. Postup pri objednávaní

4.1 Zákazník si môže systémom FotoTechnika.EU objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo so symbolom košíka "KÚPIŤ" alebo "VLOŽIŤ DO KOŠÍKA" a je možné naň kliknúť myšou. Ak nie je možné na takéto tlačítko kliknúť, uvedený tovar je Vypredaný alebo dočasne zablokovaný jeho predaj.

4.2 Kupujúci (zákazník) objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu FotoTechnika.EU. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla so symbolom košíka "KÚPIŤ" alebo "VLOŽIŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Samotný nákup sa realizuje potom stlačením tlačidla Pokladňa. Vytvorenie objednávky nieje podmienené registráciou v systéme FotoTechnika.EU. Pri objednávaní je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém FotoTechnika.EU. vyžaduje. Medzi ne patrí hlavne dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo. Pre objednanie môžete použiť Expresnú objednávku, ktorá vytvorí objednávku aj bez registrácie.
Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému FotoTechnika.EU a predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Vytvorenie a odoslanie objednávky prebehne po kliknutí na tlačítko "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ". Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme FotoTechnika.EU. Systém FotoTechnika.EU zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim (zákazníkom) a predávajúcim.

4.3 Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko objednávateľa (zákazníka) - ak je kupujúcim fyzická osoba, resp. obchodné meno (názov) a IČO ak je kupujúcim právnická osoba, email, telefónne číslo (nepovinne), presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.

4.4 Objednávku potvrdí predávajúci prevádzkovateľ FotoTechnika.EU elektronickou poštou na emailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci ako kontaktný email (čl. 3.1)

4.5 Predávajúci si ponecháva právo zaslať kupujúcemu zálohovú faktúru na úhradu aj pri objednaní a spôsobe platby dobierkou. V tomto prípade si predávajúci neúčtuje poplatok za spracovanie dobierky.

4.6. Objednávka vytvorená do 12:00 bude expedovaná v ten istý deň. Po tomto termíne bude objednávka pripravená na odoslanie v nasledujúci deň po vytvorení objednávky, najneskôr však do druhého dňa od vytvorenia. Pri nemožnosti odoslať objednávku na druhý deň bude zákazník informovaný mailom.

 

5. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru, a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.

5.3 Zodpovednosť za škodu:

Ak kupujúci nedodrží v návode na obsluhu uvedené všeobecne platné podmienky na montáž, uvedenie do prevádzky a používanie alebo technické podmienky uvedené v homologizácii, je zodpovedný za takto vzniknuté škody.

 

6. Odstúpenie od objednávky (storno objednávky) pred jej expedovaním

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky:

a) ak sa realizácia dodávky, prípadne pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným, alebo sa znova oneskorí napriek určeniu primeranej náhradnej lehoty;

b) ak predlženie termínu uskutočnenia dodávky kvôli okolnostiam uvedeným v bode 3.5 predstavuje viac ako 3 mesiace;

c) ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov;

d) ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera", či podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod FotoTechnika.EU.

e) ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho (zákazníka) o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu (zákazníkovi) do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

6.2 Bezdôvodné storno objednávky po odoslaní tovaru:

Za bezdôvodné storno je automaticky považovaná taká zásielka, ktorú dopravca alebo Slovenská pošta vráti predávajúcemu s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, jej prevzatie odmietol, alebo zásielku nebolo možné doručiť z iných dôvodov.
V takomto prípade bude zákazník zaťažený bežným stornovacím poplatkom vo výške 20% z ceny objednaného tovaru, najmenej však 10 EUR.

6.3 Kupujúci (zákazník) má právo stornovať objednávku písomne (na adresu spoločnosti predávajúceho), telefonicky alebo e-mailom (na adresu info@FotoTechnika.EU) v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky. Takto už nemožno stornovať objednávku po zaslaní tovaru, tým nie je dotknutý čl. 6.4 odstúpenie od objednávky a čl. 7 o odstúpení od zmluvy.

6.4 Predpokladom pre odstúpenie kupujúceho od objednávky je:

a) oneskorenie dodávky bez predchádzajúceho oznámenia a udania dôvodu zo strany predávajúceho

b) márne uplynutie primeranej náhradnej lehoty podľa bodov 3.2 a 3.3.

c) kupujúci má právo na storno objednávky bez uplatnenia storno poplatku do momentu odoslania objednávky predávajúcim a to aj bez udania dôvodu

Aby sa odstúpenie kupujúceho od objednávky na základe vyššie uvedených skutočností stalo platným, je nutné zo strany kupujúceho ho uplatniť formu emailu, telefonátu alebo doporučeného listu. Tento úkon musí byť predávajúcim potvrdený tak, aby sa jednoznčne dalo určiť, že kupujúci zrušil svoju objednávku pred jej expedovaním.

 

7. Odstúpenie kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy a záruka vrátenia peňazí (poučenie spotrebiteľa podľa zákona č. 102/2014 Z. z.)

7.1 Kupujúci, ktorý splna definíciu spotrebiteľa uvedenú v záhlaví v čl. 1. týchto všeobecných obchodných podmienok (prevzatú zo zákona č. 102/2014 Z. z.) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone c. 102/2014 Z. z.

7.2 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru cenu zaplatenú za príslušný tovar. Predpokladom vrátenia peňazí a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy je splnenie nasledovných podmienok:

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.3 Pokiaľ chce kupujúci - spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, nepoužívané, nepoužité, viditeľne nepoškodený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom, úplne neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia, nie je možné poslať na dobierku alebo ako inak finančne podmienenú zásielku. Takáto zásielka bude odosielateľovi vrátená.

7.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.5 Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať do 14 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky a prevzatia tovaru. Zásielka nemôže byť odoslaná na dobierku, ani ako inak finančne podmienená zásielka.

a/ Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru.

b/ Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s dodaním a vrátením tovaru (napr. na prepravu a balenie tovaru) hradí kupujúci. Toto sa nevzťahuje na tovar vrátený z dôvody zámemy tovaru zamestnancom internetového obchodu FotoTechnika.EU

c/ Kupujúci - spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví v čl. 1.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, t. j. Roman Tulis - FOTECH, Lieskovská 2522/2, Nové Mesto nad Váhom, e-mailom na adrese info@FotoTechnika.EU alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

d/ Týmto nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti zakotvené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, reklamačnom poriadku a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä v Občianskom zákonníku, Obchodnom zákonníku, zákone č. 634/1992 Z. z. a zákone č. 108/200 Z. z.).

7.6 Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.7 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.8 Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: FORMULÁR

 

8. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy (znenie zákona 102/2014 Z.z.)

(1) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.

(3) Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu,25) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

(4) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

(6) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.9. Ostatné práva a povinnosti

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

 

10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

10.1 Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

10.2 Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

10.3 Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s elektronickým obchodom na serveri FotoTechnika.EU bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka, i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy.

10.4 Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

10.5 Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu FotoTechnika.EU kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.6 Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohto internetového obchodu na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania tohto prehlásenia.

 

11. Odkladacia podmienka platnosti

Zmluva, prípadne plnenie z tejto zmluvy platí za podmienky, že budú udelené potrebné vývozné povolenia, respektíve nevzniknú žiadne obmedzenia na základe slovenských alebo iných záväzných predpisov.

 

12. Sídlo súdu, rozhodné právo

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu FotoTechnika.EU, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

 

13. Záverečné ustanovenia

V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu - prevádzkovateľovi elektronického obchodu FotoTechnika.EU vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 13.06. 2014


Úvodná stránkaÚvodná stránkaOdber noviniek

Posielajte mi novinky mailom

Spätná väzba

Prosím pošlite nám hodnotenie

Štatistika stránky

Položiek v ponuke
Položiek v ponuke 957

Kategórie tovaru
Kategórie tovaru 134